+48 607 905 618 izoco.kontakt@wp.pl

Termoizolacje przemysłowe

Termoizolacje przemysłowe – oferta:

Izoco to 10 lat doświadczenia, wysoka jakość, terminowość, 5 lat gwarancji na termoizolacje przemysłowe rurociągów i kotłów.

Izolacje cieplne:

 • instalacji ciepłowniczych i technologicznych
 • pieców/kotłów energetycznych
 • rurociągów i kanałów
 • zbiorników i urządzeń technologii
 • elektrofiltrów
 • turbin

Izolacje zimnochronne:

 • urządzeń technologicznych
 • zbiorników
 • rurociągów
Izolacje akustyczne:
 • wentylatory
 • turbiny
 • filtry, kanały
 • agregaty, dmuchawy
 • inne urządzenia

Terminem „izolacje techniczne” określa się materiały izolacyjne przeznaczone do ochrony i zabezpieczeń wyposażenia technicznego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zachowania warunków technologicznych niezbędnych do sprawnej eksploatacji aparatury i instalacji, ewentualnie zachowania wymaganych warunków termicznych dla czynników roboczych transportowanych lub magazynowanych w takich instalacjach. Izolacje techniczne zastosowane w instalacjach i urządzeniach mogą służyć do:

 • ochrony termicznej (przy niskich i wysokich temperaturach),
 • odizolowania środowiska od wytwarzanego przez nie hałasu i drgań,
 • zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych – przy incydentalnym lub stałym oddziaływaniu wody/pary wodnej,
 • osłaniania przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • rozwiązań dotyczących wymagań BHP,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (przeciwogniowego),
 • prewencji antykorozyjnej.

Typowe obszary zastosowań izolacji technicznych to systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, chłodnicze. W coraz większym stopniu odbiorcami tego typu izolacji są podmioty z branży urządzeń solarnych.

Parametrem charakteryzującym izolację cieplną jest współczynnik przewodzenia ciepła. Im niższa wartość tego współczynnika, tym materiał ma lepsze właściwości izolacyjne. Najniższą wartość tego współczynnika posiadają gazy i materiały izolacyjne (λ=0,015÷0,15 W/mK), a najwyższą stopy metali oraz metale (λ=5÷500W/mK).

Izolacje stosuje się w:

 • chłodnictwie,
 • budownictwie,
 • ciepłownictwie,
 • heliotechnice,
 • metalurgii,
 • energetyce,
 • pożarnictwie,
 • przemyśle chemicznym.

Ponadto, technika ta znajduje zastosowanie w ochronie osób i urządzeń przed wpływem wysokiej lub niskiej temperatury.

 

Przepływ ciepła jest rozpatrywany pomiędzy trzema ciałami:

 • ciało chronione przed stratami ciepła,
 • ciało nagrzewane, czyli odbierające ciepło,
 • izolacja zmniejszająca intensywność przepływu ciepła.

Dobór odpowiedniej izolacji zarówno decyduje o oszczędności kosztów energii, jak i o prawidłowym działaniu instalacji technologicznej. Może więc rozstrzygać o tym, czy dana instalacja spełnia swoje zadania, czy też nie.

Podział materiałów izolacyjnych:

Zgodnie z normą PN-89/B-04620, podział materiałów termoizolacyjnych prowadzi się przy zastosowaniu następujących kryteriów klasyfikacyjnych:

 • rodzaj surowców wyjściowych: nieorganiczne i komórkowe,
 • struktura materiału: włókniste, komórkowe, ziarniste,
 • kształt wyrobu: luźne, płaskie, inne,
 • zawartość lepiszcza: z lepiszczem, bez lepiszcza,
 • charakterystyka palności: niepalne, palne (niezapalne, trudno zapalne, łatwo zapalne),
 • rozprzestrzenianie ognia: nierozprzestrzeniające ognia, słabo rozprzestrzeniające ogień, silnie rozprzestrzeniające ogień.

Charakterystyka materiałów termoizolacyjnych:

Polska Norma PN-89/B-04620 definiuje materiał termoizolacyjny, jako materiał o współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 20°C nie większym niż λ=0,175 W/mK , przeznaczony do izolacji termicznej budynków, urządzeń technologicznych, rurociągów, przemysłowych urządzeń cieplnych i chłodniczych. Wspólną cechą materiałów izolacyjnych jest ich budowa, złożona z:

 • substancji stałej (osnowy),
 • komórek (porów), wypełnionych powietrzem lub innymi gazami, a w niektórych przypadkach częściowo lub całkowicie wodą,
 • substancji tworzącej włókna lub cząstki o niewielkich wymiarach.